Finqu
Land

Finqus Användarvillkor

Dessa villkor tillämpas för de tjänster som erbjuds av Finqu och Finqus hemsidor (Mars 2015). Vid ändring av tjänsten och vid ökning av funktioner återkallas dessa villkor och ersätts med nya. Användaren godkänner ändringarna som görs till villkoren med att fortsätta använda Finqus tjänster. Lagstifts ändringar som inverkar på Finqus villkor träder i kraft med det samma som lagstaftningen ändras på. Ägaren och ansvariga för denna sida är Finqu Oy, Uudenmaankatu 1 B 24-25, 05800 Hyvinkää, FI17358332. Förutom dessa villkor så kan också datatillsynsmannens instruktioner tillämpas.

1. Allmänt

Användaren av Finqu skall vara minst 18 år gammal, och ha möjlighet att ingå i avtal samt att kunna göra affärer. Användaren bär fullt ansvar för riktigheten av de uppgifter som införs i systemet samt för skyldigheten av de ekonomiska fördelar som tjänsten hämtar. Användning av tjänsten och bläddring av Finqus hemsidor kräver att användaren följer dess bostadsorts lagstiftning och reglering.

2. Anslutning

Anslutningen till Finqu kan göras via registreringsblanketten eller via ” Börja här – gratis ” knappen på hemsidan. Vid anslutning till tjänsten så bör användaren ge sin riktiga e-post address eller sen använda sitt facebook konto eller google+ konto. Användning av tjänsten kräver att all info stämmer. Användaren får ej ge sitt Finqu kontos uppgifter till någon utomstående. Med att ansluta sig till Finqu så godkänner användaren dessa villkor och ansvarar för möjliga överträdelser av villkoren. Anslutningen till Finqu och användning av Finqu kostar ingenting. Tjänster som har en daglig kostnad kan också tas i bruk.

Då användaren anslutit sig till Finqu så sparas dess information i kundregistret. Efter anslutningen så kan Finqu skicka e-post till e-post addressen som användaren gett. Användare som anslutit sig till Finqu Business tjänsten så sätts automatiskt till Finqu Shopper tjänsten också, ifall användaren inte anslutit sig till den tidigare. Finqu Shopper är en tjänst som erbjuds av Finqu. Att ansluta sig och användningen av Finqu Shopper tjänsten kostar ingenting. Via denna tjänst kan användaren följa upp alla beställningar inom Finqu och även beställa från alla försäljningskanaler inom Finqu utan någon extra registrering. Finqu och dess dotterbolag har rättighet att internt behandla och ge upp kundinformation vilka är sparade i systemet.

3. Finqu Credit

I Finqu används internt en egen valuta, Finqu-credit (fcr). Finqu förbehåller rätten av att ändra på valutans kurs. Inlösta krediter går inte att växla tillbaka till pengar. Krediterna behövs för Finqus avgiftsbelagda tjänster som tillexempel webshopens eller domänens i bruktagning.

Användaren kan ladda kredit till Finqu plånboken, vilken fungerar som betalningskonto till Fingus avgiftsbaserade tjänster. Krediten kan laddas till plånboken på två olika sätt. Användaren kan betala dem i sin egna nätbank eller sedan utlösa en kupong som är menad för det. Användaren kan också printa ut kvittanser för köpta Finqu krediter via sin egna Finqu konto.

4. Finqu plånboken

Finqu förbehåller sig rätten att stänga av användarens avgiftsbaserade tjänster, om användarens plånboks saldo är negativt. Vid registrering av domän eller flyttning av domän till Finqu så skall användaren säkra att domänens och flyttningsnyckeln är rätt skriven, samt att domänens upplösning eller annan möjlig godkänning eller bekräftelse av flyttandet är skött. Om flyttandet misslyckas pågrund av orsakerna ovan så debiteras användaren ändå enligt Finqus flyttnings kostnader.

5. Dags avgifter

Användarens Finqu plånbok debiteras en gång i dagen enligt tjänster som är i bruk. Specifik debiterings tid kan variera. För under 24 timmar använda tjänster debiteras minst dags avgiften i förhand.

6. Cookies

Finqu utnyttjar cookies i dess tjänster. Cookies är en kort text fil, som Finqu skickar till användarens webbläsare vilken sedan sparar den på användarens dator. Cookies hjälper Finqus användare med att spara information från tidigare användning. En del av Finqus tjänster kan behöva att användaren tillåter cookies i webbläsaren för att de skall fungera korrekt. Mera information om cookies finns i webbläsarens guide och mera också om man söker upp det på internet.

7. Övriga rättigheter

En inloggning på minst en gång i året krävs av registrerade användare. Finqu förbehåller rättigheten att radera användarens Finqu konto, Finqu-kredit och all annan information av användaren ifall användaren inte loggar in inom den tiden. Ett raderat konto går inte att hämta tillbaka.

Finqu kan informera via e-post om all utväckling av dess tjänster och förmån. Finqu förbehåller rättigheten att ändra på tjänsternas dagsavgifter.

8. Ansvar, begräsningar och ansvarsfriskrivning

Som en tjänsteleverantör är Finqu ansvarig för innehållet på webbplatsen, men Finqu är inte skyldig att forska lagligheten av användarens sparade information eller filerna som användaren laddar upp. Finqu kan inte hållas ansvarig för fel eller driftstörningar som orsakas av force majeure eller en tredje parts serviceverksamhet.

Finqu frånsäger sig allt ansvar som inte specifikt definieras i lagen. Dessutom förbehåller Finqu den exklusiva rätten att avbryta tillhandahållandet av tjänster, helt eller delvis och Finqu ger ingen garanti på att tjänsten kommer att fortsätta i oändlighet. Finqu ger service till den bästa know-howen och med tillgängliga resursser och rättigheten att ändra på innehållet av tjänsten. Finqu ansvarar inte för tredjepartiers tjänster eller register.

Finqus användare är ansvarig för allt han publicerar och det faktum att det publicerade materialet inte kan förolämpa någon samt att det följer lagen och är förenlig med principerna om moral. Finqu förbehåller sig rätten att ta bort sådant material som den anser bryta mot dessa användarvillkor. Publikationen eller avslöjande av kod från Finqus system anses bryta mot dessa villkor, vilket kan leda till åtal mot användaren.

Finqus ansvar är begränsat till den tekniska driften av tjänsten. Således är Finqu inte ansvarig av försäljning av produkter, leverans, hantering av beställningar, leveranstider, garantier, klagomål, produktreturer eller andra produkter som är till salu. Vid beställning via Finqus försäljningskanaler så är kanalens ägare och beställaren ansvariga då det skapas ett kontrakt mellan dessa två. Finqu ansvarar inte för skador som uppstår på grund av oöverstigliga hinder såsom förändrade omständigheter, en katastrof eller liknande.

9. Missbruk

För att förhindra missbruk så sparar Finqu information av användaren, såsom IP-Adressen av användaren. Finqu håller informationen hemlig och lämnar inte ut den till någon tredje part. Finqu har rätt att få ersättning för förluster som orsakats av bedrägeri eller försök av bedrägeri. Vid missbruk av tjänsten så har Finqu rätt att förhindra all användning av tjänsterna för användaren utan förvarning.

10. Slutliga villkor

Finqu förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvilkor när som helst.

Dessa villkor och alla juridiska band mellan Finqu och dess användare regleras av den finska lagen. Oenighet är avsedd att i första hand ta itu med genom förhandlingar, om di misslyckas så sköts rätt ärenden på Hyvinge tingsrätt i Finland.

Hyvinge, 1.3.2013