Finqu
Land

Allmänna avtalsvillkor för tjänsten Finqu.com

1. Avtalsvillkorens tillämpning och giltighet

Dessa avtalsvillkor tillämpas på Finqu-produkter och -tjänster som Finqu Oy 2764177-2 (nedan tjänsteleverantören) levererar till sina kunder. Dessa villkor träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller tills vidare.

2. Avtalets uppkomst och överföring av avtalet

Ett avtal uppkommer när kunden beställer tjänsten på webbplatsen finqu.com eller via återförsäljare. Tjänsteleverantören har rätt att överföra avtalet och/eller tjänsterna till tredje part samt att ändra innehållet i avtalet och/eller tjänstebeskrivningen. Tjänsteleverantören har rätt att till myndigheterna överlåta den information som Finlands lag kräver.

Kunden har rätt att överföra avtalet till tredje part genom att ändra uppgifterna för det egna Finqu-kontot. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att inte godkänna överföringen av avtalet.

3. Avtalsperiodens längd och hävning av avtalet

Det finns inga fasta avtalsperioder för tjänsten, utan alla avtal gäller tills vidare. Användningen av tjänsten kan avslutas när som helst. Tjänsteleverantören återbetalar inte pengar som har överförts till Finqu Plånboken (kontot för förskottsbetalning). Eventuella förmånskuponger och andra förmåner kan inte omvandlas till pengar.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att säga upp tjänsten omedelbart utan uppsägningstid om kunden har brutit mot avtalsvillkoren eller om produktionen av tjänsten inte kan fortsätta (till exempel i händelse av force majeure).

4. Leverans av den beställda tjänsten

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att utan särskilt omnämnande, skäl eller meddelande avstå från att leverera den beställda tjänsten.

5. Tjänstens innehåll och produktion av tjänsten, kundens rättigheter och skyldigheter

Tjänsteleverantören kan producera den avtalsenliga tjänsten på det sätt som denne önskar. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra innehållet i avtalet och tjänsten och försöker om möjligt informera om detta i förväg. För ändringar som har gjorts på kundens begäran kan en avgift enligt tjänsteleverantörens allmänna prislista debiteras.

Tjänsteleverantören anhåller om SSL-certifikat via registreringstjänster som tillhandahålls av tredje parter. Tjänsteleverantören fungerar endast som förmedlare vid registreringen och registrerar tjänsterna med den information som kunden har lämnat. Tjänsteleverantören ansvarar inte för tredje parters register eller tjänster.

Kunden ansvarar för det material som denne har laddat upp till tjänsten och sörjer för att den programkod som har lagts till inte gör tjänsten eller servern mottaglig för attacker, dataintrång eller motsvarande verksamhet samt för att materialet inte kränker någon och inte strider mot finländsk lag eller god sed eller överskrider de resurser som har reserverats för tjänsten. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ta bort material eller programkoder om denne anser att materialet bryter mot dessa villkor.

Kunden ansvarar för att dennes verksamhet i informationsnätverket är förenlig med finländsk lag och god sed. Det är förbjudet att olovligt använda eller försöka använda tjänsteleverantörens eller tredje parters servrar och tjänster. Det är ovillkorligen förbjudet för kunden att söka efter och missbruka eventuella luckor i datasäkerheten. Av sådan verksamhet följer omedelbar uppsägning av avtalet samt eventuella ersättningskrav.

Om kundens användning av serverresurserna är större än vad som är normalt bland Finqus kunder har tjänsteleverantören rätt att justera det pris som uppbärs för tjänsten så att det motsvarar användningen. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att i sådana fall göra trafikprioriteringar.

För kundens räkning har reserverats serverresurser för högst 50 000 produkter samt 50 gigabyte diskutrymme för produktbilder och bilagor. Vid användning av större resurser ska ett pris som motsvarar användningen avtalas med tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantörens ersättningsansvar för produktionen av tjänsterna begränsas till högst den summa som kunden har betalat för Finqus tjänster under de föregående 60 dagarna. Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta skador som kunden kan åsamkas av tekniska eller andra skäl.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att på teknisk väg förhindra verksamhet som strider mot avtalet.

Kunden får inte under några omständigheter överlåta användarnamnet och lösenordet för tjänsten till tredje part. Kunden ansvarar för alla åtgärder som har vidtagits med dennes användarnamn och lösenord.

Kunden ansvarar för de varor som denne har sålt via tjänsten, leveransen av varorna och andra ärenden som anknyter till webbutiken och försäljningen. Tjänsteleverantören ansvarar inte under några omständigheter för kundens handel eller annan verksamhet som anknyter till denna.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten till tillfälliga avbrott i produktionen av tjänsten om det är nödvändigt på grund av reparationsarbete, service eller andra arbeten. Tjänsteleverantören strävar efter att minimera längden på avbrottet och om möjligt informera kunden om avbrottet i förväg.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för fel eller avbrott i verksamheten till följd av ett oöverstigligt hinder (force majeure), ett mänskligt misstag eller tredje parts agerande.

6. Användarnamn och lösenord

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vid behov ändra användarnamnet och lösenordet genom att informera kunden om detta.

7. Debitering och priser

Kunden debiteras elektroniskt för användningen av tjänsten en gång per dygn. Tjänsten stängs automatiskt om det inte finns täckning för serviceavgiften i Finqu Plånboken (kontot för förskottsbetalning).

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra priset på tjänsterna. Prisändringar meddelas på webbplatsen för tjänsten (www.finqu.com).

8. Stängning och uppsägning av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att stänga kundens konto och tjänster om kundens Finqu Plånbok (kontot för förskottsbetalning) saknar täckning för att betala tjänsterna.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp kundens tjänst utan uppsägningstid om kunden bryter mot avtalsvillkoren, har försatts i likvidation eller konkurs eller dömts för bedrägeri.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp och till samtliga delar radera kundens information och material i tjänsten utan att separat meddela om detta om kunden inte har loggat in i tjänsten under de senaste tre åren.

På avtalet tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter avgörs i handelskammarens skiljenämnd.

Genom att använda tjänsten Finqu.com godkänner du dessa avtalsvillkor.